Nasi Prelegenci

Prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko,
prof. h.c.

Profesor Stanisław Legutko pracuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Wcześniej pracował również jako doradca naukowo - techniczny oraz menedżer w przemyśle. Jego główne zainteresowania badawcze to technologia i eksploatacja narzędzi skrawających, technologia kół zębatych, utrzymanie ruchu maszyn oraz logistyka przemysłowa. Najważniejsze badania dotyczą adhezyjnego zużycia narzędzi skrawających. W ostatnim okresie jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów eksploatacji i technologii narzędzi skrawających dla High Speed Cutting (HSC), obróbki przyjaznej środowisku, obróbki precyzyjnej, wytwarzania przyrostowego, Przemysłu 4.0. Jest autorem lub współautorem ponad 570 opublikowanych prac naukowych. Indeks H – 29 wg WOS. Był promotorem 8 rozpraw doktorskich. Obecnie jest promotorem 7 doktorantów. Ma ścisłą współpracę naukową z wieloma uczelniami europejskimi w ramach programu CEEPUS i ERASMUS+. Jest bardzo aktywny jako uczestnik wielu międzynarodowych konferencji. Prof. S. Legutko jest również członkiem rad naukowych oraz recenzentem w wielu czasopismach naukowych. Pracował jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach (Słowacja) oraz na Uniwersytecie JE Purkyne w Usti nad Labem (Czechy). Jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W ramach swojej współpracy z ośrodkami zagranicznymi jest członkiem Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy) oraz Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu JE Purkyne w Usti nad Labem (Czechy).

Prof. dr hab.
Grzegorz Królczyk,
Politechnika Opolska

Grzegorz Królczyk jest profesorem i prorektorem ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej. Autor i współautor 300 publikacji naukowych (200 artykułów JCR), a także blisko 30 opracowań i zastosowań przemysłowych. Jego indeks Hirscha wynosi 46 (wg. bazy Scopus). Większość publikacji i zastosowań przemysłowych dotyczy metrologii powierzchni i technologii w przemyśle. Głównymi kierunkami działalności naukowej Profesora Królczyka jest analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych, metrologia powierzchni i inżynieria powierzchni. Badania koncentrują się na zrównoważonej produkcji jako narzędziu praktycznej realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w obszarze obróbki skrawaniem oraz metrologii powierzchni. Członek kilku organizacji naukowych, w tym Członek Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych m.in. Measurement oraz Measurement: Sensors. Uczestniczył w pracach ciał doradczych i opiniotwórczych, w tym Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor czterech zgłoszeń patentowych związanych z Przemysłem 4.0, wielokrotnie nagradzanych za działalność naukową w Polsce i na świecie. Członek zespołów doradczych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawach związanych z kierunkiem rozwoju metrologii w Polsce. Praktyczne doświadczenie inżynierskie zdobywał pracując w wielu firmach produkcyjnych, w tym w przedsiębiorstwie będącym częścią europejskiego holdingu, gdzie był odpowiedzialny za obróbkę skrawaniem materiałów konstrukcyjnych oraz wtrysk tworzyw sztucznych. Następnie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji w przedsiębiorstwie będącym spółką akcyjną zajmującej się wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych. W swojej dotychczasowej praktyce przemysłowej odpowiedzialny był za kontakty z innymi firmami w sprawach technicznych takich, jak wyceny czy wdrożenia nowych produktów. W dotychczasowej pracy zajmował stanowiska Kierownika Działu Konstrukcji i Technologii, Inżyniera Produktu, Kierownika Produkcji oraz Dyrektora ds. Produkcji. Takie doświadczenie zawodowe pozwoliło na wdrożenie do produkcji szeregu produktów, tj.: pomp perystaltycznych, opryskiwaczy do rozpylania środków ochrony roślin oraz wielu urządzeń ciśnieniowych, pracujących między innymi w zakładach chemicznych. Jako Kierownik produkcji odpowiedzialny był za wdrożenie do produkcji oraz uruchomienie linii montażowej innowacyjnego opryskiwacza do herbicydów wykorzystującego metodę ULV. Zarządzał zespołami o różnej wielkości, od kilku do ponad stu osób. Pracując w przemyśle wielokrotnie pozyskał fundusze na innowacyjne rozwiązanie, m.in. pompę membranową, gdzie kierował zespołem, który zaprojektował pompę o 20% wydajniejszą oraz 5 dB cichszą od dostępnych wtedy na rynku. Autor i kierownik projektu badawczego, którego efektem było utworzenie na Politechnice Opolskiej jednego z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów metrologii powierzchni. W ramach badań realizowanych w Laboratorium zainicjował utworzenie międzynarodowej sieci naukowej, w której skład wchodzi kilkudziesięciu naukowców z 17 krajów. Efekty wspólnych badań opublikowane zostały w najlepszych światowych czasopismach. Organizator wielu konferencji w kraju i za granicą m.in. Nanotechnology for Instrumentation and Measurement.

Prof. dr hab. inż.
Ivan Kuric,
Uniwersytet w Żylinie,
SŁOWACJA

Born 1964 in Pardubice. 1982-1987 study of Machine Tools and Manufacturing Technology at the Slovak Technical University in Bratislava (Slovak republic). 1987 – Eng. (Automated assembly). 1994 – PhD (Departure of roundness and their influence to vibration of the roller bearings). 1997 – Assoc.Professor (Methods of Computer Aided Process Planning). Since 2002 professor of manufacturing technology at the University of Zilina, Slovak republic. Promoter more than 37 diploma works (Eng.) and 14 thesis works (PhD.). Since 2000 member of the Mechanical Engineering Committee of Polish Academy of Science, branch Poznan. Since 1998 member of several journals. Principal investigator of the international project “CA Systems and Technologies” and many national projects. At the present professor in University of Zilina (Slovak republic). He published books in foreign publish houses such as in Germany (Springer), England (Pearson), Austria and Romania. He cooperates with several universities such as Vienna, Graz, Mittweida, Chelm, Lublin, Poznan, Warsaw, Bielsko-Biala, Rijeka, Prague, Debrecen, Cluj Napoca, Kiev. He was awarded with many of national scientific grant and projects with industry. He is very active in implementation of automation methods in production enterprises. He is interesting in area of Computer Aided Systems and Technologies, Intelligent Manufacturing Systems and development of diagnostics, measurement and inspection systems, implementation of artificial intelligence methods for production engineering.

dr hab. inż.
Janusz Tomczak,
prof. Uczelni, Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Janusz Tomczak jest pracownikiem Katedry Obróbki Plastycznej Metali na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 2002 r. w Zakładzie Produkcji Cywilnej w Świdniku na stanowisku technolog / konstruktor. W pracy zawodowej zajmował się procesami obróbki plastycznej na zimno. W szczególności opracowaniem dokumentacji technologicznej oraz konstrukcją oprzyrządowania specjalnego. Ponadto był odpowiedzialny za wdrażanie nowych technologii do produkcji z zakresu obróbki plastycznej metali. W tym samym czasie współpracował również z działem konstrukcyjnym firmy SMF Poland przy projektowaniu prototypowych maszyn dla przemysłu spożywczego. Następnie w 2009 r. rozpoczął pracę na Politechnice Lubelskiej, gdzie pracuje do chwili obecnej, prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. W swojej pracy zawodowej w ramach działalności naukowo-badawczej zajmuje się tematyką obróbki plastycznej metali i ich stopów, a w szczególności procesami rotacyjnego kształtowania. Zaangażowany jest również w liczne prace konstrukcyjno – technologiczne, w efekcie których opracował szereg specjalistycznych maszyn i przyrządów wykorzystywanych w procesach plastycznego kształtowania metali. W latach 2017 - 2020 był również członkiem zespołu badawczego w zakładzie AMB Metal Forming, gdzie uczestniczył w realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii kucia wielozabiegowego odkuwek noży obrotowych”. Od 2020 r. pracuje również w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz realizuje badania naukowe. Również od 2020 r. aktywnie współpracuje z firmą AZA-Tech z siedzibą w Chełmie nad opracowaniem konstrukcji i budową unikatowej na skalę światową linii technologicznej do walcowania kul z wyeksploatowanych szyn kolejowych. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z wykorzystaniem technik numerycznych w projektowaniu i analizie procesów obróbki plastycznej, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. W ostatnim okresie główny kierunek badań stanowi problematyka związana z procesami walcowania kuźniczego (wzdłużnego, poprzecznego i skośnego) oraz implementacja opracowanych rozwiązań w przemyśle. Jest autorem i współautorem 5 opracowań książkowych, 95 publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Ci¬tation Reports oraz ponad stu publikacji naukowych w krajowych czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MEiN. Ponadto jest autorem i współautorem ponad 150 krajowych zgłoszeń patentowych oraz 5 europejskich, na podstawie których dotychczas udzielono ponad 140 patentów krajowych i 5 patentów europejskich. Jest również autorem 7 rozwiązań konstrukcyjnych nowatorskich maszyn do obróbki plastycznej metali (głównie walcarek), które cieszą się dużym uznaniem na świecie, zdobywając szereg wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach. Ponadto część opracowanych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych z zakresu prowadzonych badań została z powodzeniem skomercjalizowana i wdrożona w przemyśle.